گواهی پزشکی

فرم گواهی پزشکی
 • نام*نام کامل
  0
 • نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • کدملی*شناسه ملی
  2
 • 3
 • شماره تماس*تلفن همراه
  4
 • شهرستان محل خدمت*شهرستان محل خدمت مورد نظر را انتخاب کنی
  5
 • محل خدمت*نام مرکز محل خدمت را انتخاب کنید
  6
 • نام محل خدمت*نام محل خدمت را وارد کنید
  7
 • نوع استخدامی*نوع استخدامی
  8
 • شغل فعلی*
  9
 • رشته تحصیلی*رشته تحصیلی را وارد کنید
  10
 • گواهی یا گواهی های پزشکی
  11
 • پزشک*نام کامل
  12
 • علت یا بیماری*علت یا بیماری را کامل وارد کنید
  13
 • نوع تخصص*نوع تخصص را انتخاب کنید
  14
 • تاریخ شروع مرخصی*تاریخ را دقیق انتخاب کنید
  15
 • تاریخ اتمام مرخصی*تاریخ اتمام را دقیق انتخاب کنبد
  16
 • مدت*مدت را وارد کنید
  17
 • بارگزاری مدارک*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   18
  • بارگزاری فیش*فیش را آپلود کنید آپلود
    19
   • تکمیل کننده فرم (کارگزین)*نام کامل را وارد کنید
    20
   • تائید رئیس / مدیر*
    تائید رئیس/ مدیر
    21