سوپروایزر آموزشی

تعداد بازدید:۳۶۵۹

رویا رضایی

کارشناس پرستاری

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی -درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

برخی از مسئولیت‌های سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی علوی

۱ – تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

۲ – تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان، خانواده، رده‌های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدیدالورود)

۳ –اولویت بندی نیازهای آموزشی

۴ – تدوین برنامه‌های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی موجود

۵ – هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامایی

۶ – پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

۷– تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

۸ – هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس‌های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

۹ – پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

۱۰ – همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

۱۱ – همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش

۱۲ – ارائه تازه‌ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه / پمفلت و...)

۱۳ – همکاری و مشارکت در انجام طرح‌های پژوهشی

۱۴ – هدایت و آموزش کارکنان و....

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۷