سوپروایزر کنترل عفونت

تعداد بازدید:۱۶۰۳

 

مسئول واحد: سیمین ستونه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی - جراحی

 

شرح وظایف

  • ارتقای شاخص بهداشت دست و ارزش گذاری از طریق آموزش و ارزیابی پرسنل
  • حضور منظم در بخش های بالینی و واحد ها  و نظارت بر حسن اجرای سنجه های واحد کنترل عفونت
  • شناسایی موارد عفونت های بیمارستانی و ثبت در سامانه
  • شناسایی بیماری های واگیر و ستدرم های تحت مراقبت و گزارش به معاونت بهداشتی دانشگاه
  • آموزش به پرسنل جدیدالورود و برگزاری کارگاه های کنترل عفونت ویژه تمامی پرسنل بیمارستانی
  • آموزش به پرسنل در خصوص مواجهات شغلی و NEEDLE STICK و انجام پیگیری های لازم در صورت وقوع
  • همکاری با سوپروایزر آموزشی در اجرای کلاس های آموزشی مرتبط برحسب نیاز
  • همکاری با واحد بهداشت محیط و واحد بهداشت حرفه ای
آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳