سوپروایزر کنترل عفونت

تعداد بازدید:۱۴۶۵

 

مسئول واحد: نسترن معزز

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف

برگزاری کلاسهای آموزشی جهت رده های مختلف پرستاری با همکاری سوپر وایزر آموزش جهت سایر گروه های شاغل در مرکز مانند  واحد های اداری ، آزمایشگاه ، تاسیسات ، خدمات ولنژ در زمینه راه های پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش .

تهیه و تدوین دستورالعمل های پیشگیری از انتقال عفونت بر اساس آخرین استانداردهای مراقبتی مانند بهداشت دست ها ، پیشگیری از عفونتهای ناشی از کاتترهای وریدی ، شریانی ، ادراری _ ضدعفونی  ابزار critical و Noncritical .

انجام اقدامات لازم در مواردی  مثل Needle stick ، گاز گرفتگی و مانند اینها در کلیه پرسنل بیمارستان .

آموزش و ارزیابی پرستاران رابط کنترل عفونت در رابطه با تکمیل فرم گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی .

ارائه برنامه جهت انجام تزریقات ایمن  Safety injection در کمیته کنترل عفونت و حاکمیت بالینی .

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۱