مددکار اجتماعی

تعداد بازدید:۲۱۵۵

مسئول مددکاری: سحر محمد پور

۱ تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل و مشکلات اجتماعی اقتصادی و خانوادگی روانی و درمانی بیماران با مراجعه روزانه به بخش های بیمارستان و تماس با پزشک و بیمار و سایر کادر درمانی و مذاکره با بیماران

۲ بررسی وضعیت مالی بیماران و حل مشکل پرداخت هزینه های درمانی

۳ تماس با مؤسسات درمانی بهداشتی آموزشی اجتماعی در رابطه با مشکلات بیماران بستری و سرپایی

۴ راهنمایی بیماران نیازمند به مراکز حمایتی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹