گروه زنان و زایمان

تعداد بازدید:۱۲۶۲۸

گروه زنان و زایمان

دکتر گیتی رحیمی

دکترای تخصصی زنان و زایمان

دانشیار  :مرتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Giti_Rahimi

g.rahimi@arums.ac.ir پست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/s9q522aqghh0nn.jpeg

دکتر نوشین مبارکی

دکترای تخصصی انکولوژی زنان

استادیار :مرتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Noushin_Mobaraki

n.mobaraki@arums.ac.ir :پست الکترونیک

                  رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/x4qvqrex532cuh.jpg

مریم السادات رضوی

دکترای تخصصی زنان و زایمان

استادیار :مرتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Maryamalsadat_Razavi

m.razavi@arums.ac.ir :پست الکترونیک

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/yaqehk3i8g2ovw.jpg

دکتر فرانک جلیل وند

دکتری تخصصی زنان و زایمان

استادیار  :مرتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/f-jalilvand/fa

f.jalilvand@arums.ac.ir  پست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/z4dzvol03vl3i5.jpeg

دکتر زهرا قوامی

دکتری تخصصی زنان و زایمان

استادیار :مرتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/z-ghavami/fa

z.ghavami@arums.ac.ir پست الکترونیک 

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/ljmu64c8xwkeqk.jpeg

دکتر رقیه درگاهی

دکترای تخصصی زنان و زایمان

استادیار :مرتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/r-darghahi/fa

r.darghahi@arums.ac.ir  پست الکترونیک

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/4uw67s6a9tkp7y.jpeg

دکتر شروین تبریزیان

 دکترای تخصصی زنان و زایمان

استادیار :مرتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/sh-tabrizian/fa

sh.tabrizian@arums.ac.ir :پست الکترونیک

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/d9dq9kk4qu3t66.jpeg

دکتر تیبا میرزارحیمی

 دکترای تخصصی زنان و زایمان

استادیار :مرتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/t-mirzarahimi/fa

t.mirzarahimi@arums.ac.ir  پست الکترونیک 

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/5qczo39gb24ty8.png

دکترشهلا فرضی پور

 دکترای تخصصی زنان و زایمان

استادیار :مرتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/sh-farzipour/fa

sh.farzipour@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/rk6odz5efs9ha7.jpeg

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹