ارائه راهنمای روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

تعداد بازدید:۲۱۶
  • مراجعه به واحد 
  • ثبت اطلاعات مراجعه کننده
  • زمانبندی مشاوره براساس نوع مشاوره
  • ارائه خدمات مشاوره در زمانبندی ارائه شده

 

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۴۰۲