سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۳۹۶۲

فینا نظارتی نسترن معزز  - پروین صالحی اسماعیل شاهی - ناهید ایمانی- شبنم صالحی

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۵۸۶۲

برخی از مسئولیت‌های سوپروایزرین بالینی مرکز آموزشی درمانی علوی

سرپرست پرستاری (سوپروایزر) مرکز آموزشی، درمانی، بهداشتی، توانبخش پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری را بر عهده دارد.

وظایف سرپرست پرستاری بر اساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می‌باشد:

۱ – مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی، درمانی توانبخشی

۲ – همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی‌های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

۳ – ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری و مامایی

۴ – مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان

۵ – برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مددجویان

۶ – تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط

۷ – ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط و...

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۳