گروه رادیولوژی

تعداد بازدید:۱۱۹۸

 

دکتر حسن اناری

دکترای تخصصی پرتونگاری (رادیولوژی)

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه :

https://isid.research.ac.ir/Hassan_Anari

پست الکترونیک :h.anari@arums.ac.ir

رزومه

دکتر سمیه زینی زاده جدی

دکترای تخصصی پرتونگاری (رادیولوژی)

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Somayeh_Zeynizadeh

پست الکترونیک:s.zinizadeh@arums.ac.ir

رزومه

دکتراتابک علاف اصغری

دکترای تخصصی پرتونگاری (رادیولوژی(

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Atabak_Allafasghari

پست الکترونیک :a.allafasgari@arums.ac.ir

رزومه

دکتر سیمین منشاری

دکترای تخصصی پرتونگاری (رادیولوژی(

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Simin_Menshari

پست الکترونیک :s.menshari@arums.ac.ir

رزومه

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹