کارشناسان آموزش

تعداد بازدید:۳۲۷۷

 

مسئول آموزش:  نیکو تیمورپور

کارشناسان آموزش: زهرا زمانی

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۲۶۷۴

مسئولیت های کارشناس آموزش مرکز آموزشی درمانی علوی

۱ - ابلاغ برنامه دوره کارورزی و کارآموزی و برنامه های امتحانی بر طبق گروه های آموزشی مرکز

۲ - نظارت و کنترل و حضورغیاب دانشجویان طبق برنامه و ارسال لیست نمره و غیره به واحدهای مربوطه

۳ - تشکیل و نگهداری پرونده ها و سوابق تحصیلی دانشجویان

۴ - انجام امور مربوط به صدور معرفی نامه و سایر مکاتبات مربوطه به دانشجویان در زمینه آموزش

۵ - میزان مسئولیت پذیری – همکاری با مسئولین بخش ها - سوپروایزرین و مسئول مربوطه و حسن رفتار با کارکنان و مراجعین و دقت و مهارت و کارائی در انجام وظایف

۶ - رعایت فرم و اتیکت – اخلاق و نظم اداری – پاسخگویی و راهنمایی دقیق مراجعین و ایجاد رضایتمندی ارباب رجوع

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۱