تدارکات

تعداد بازدید:۲۴۸۵

مسئول تدارکات: آقای علیرضا حقیقی

شماره تماس: ۳۳۲۴۸۸۸۸ داخلی ۲۴۶

شماره تماس مستقیم و فاکس :۳۳۲۴۳۴۵۳

تدارکات: آقای ضیاء الدین یوسفی

تدارکات: آقای علیرضایی

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۰