تدارکات

تعداد بازدید:۱۹۰۲

مسئول تدارکات مرکز آموزشی درمانی علوی

علی محمدی

شماره تماس: ۳۳۲۴۸۸۸۸ داخلی ۲۴۶

شماره تماس مستقیم و فاکس :۳۳۲۴۳۴۵۳

تدارکات: ضیاء الدین یوسفی

تدارکات: یوسف شاهی

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۳۹۶