سوابق مدیریتی

تعداد بازدید:۱۵۶۵

سوابق مدیریتی:

  • مسئول خوابگاه دانشجویی برادران (شهید رجایی) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  • مسئول سلف سرویس معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  • مسئول بخش نورولوژی مردان بیمارستان آموزشی درمانی علوی اردبیل
  • مسئول بخش اورژانس بیمارستان آموزشی درمانی علوی اردبیل
  • سوپروایزر در گردش بیمارستان آموزشی درمانی علوی اردبیل
  • مسئول حراست بیمارستان آموزشی درمانی علوی اردبیل
  • مدیر بیمارستان آموزشی درمانی علوی اردبیل
آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۱