اموراداری

تعداد بازدید:۳۵۸۶

سیمین مظفری

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۲۳۳۳

شرح وظایف:

۱ تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستانی همراه با ارائه پیشنهاد و راه حلهای مناسب جهت رئیس بیمارستان.

۲ شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات.

۳ تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی.

۴ نظارت و رسیدگی به امور اداری، تغذیه، تأسیسات، انبار و سایر قسمتهای غیرپزشکی.

۵ تهیه و تنظیم بودجه بیمارستان با نظر مقامات فنی بیمارستان.

۶ پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستانی شامل نیروی انسانی و منابع دیگر.

۷ سرپرستی و تنظیم برنامه کار قسمتهای تحت نظارت.

۸ انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری ازطرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

۹ تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها، مشکلات جهت سرپرست مربوطه.

۱۰ اقدام لازم در مورد استخدام، اخراج، تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه.

۱۱ بررسی و کنترل حضور غیاب کارکنان.

۱۲ اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات بعنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود و اختیارات تفویضی.

۱۳ تهیه گزارشهای متناوب از فعالیتهای بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی، اداری، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول.

۱۴ نظارت بر ارزشیابی کار کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات.

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۱