درآمد

تعداد بازدید:۱۰۰۴

فاطمه رضوانخواه

کارشناسان :زیبا پرک ،خدیجه جبرئیل نژاد،آفاق کیانی

 • کنترل پرونده از نظر نماینده اسناد
 • ارائه اطلاعات مربوط به هزینه بستری بیماران با توجه به نوع عمل و نوع بیمه طرف قرارداد
 • ارائه مدارک در پایان هر روز به مدارک پزشکی و ارائه مدارک و گزارشات به دفتر مدیریت مالی
 • کنترل پرونده از نظرمهر وامضاء مربوطه
 • کنترل پرونده از نظر تسویه حساب داروخانه ،آزمایشگاه ، رادیولوژی و غیره
 • کنترل کدهای عمل جراحی ویزیت ها و مشاوره ها
 • تحویل پرونده های دارای صورتحساب به واحد صندوق
 • اجرای دستورالعملها وبخشنامه ها در خصوص نحوه ترخیص بیماران
 • توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت
 • صدور صورتحساب  پس از اعلام ترخیص بیمار و صدوربرگه ترخیص
 • تهیه لیست بیماران موجود در بخش و ارایه به نمایندگان بیمه
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام ما فوق
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹