اولویت های پژوهشی گروه بیماری ام اس

تعداد بازدید:۱۶۴۰

اولویت های پژوهشی گروه بیماری ام اس

۱- تعیین عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران ام اس و ارائه الگوی بهبود کیفیت

۲- بررسی و مقایسه میزان حمایت های اجتماعی و خانوادگی بیماران ام اس قبل و بعد از بیماری

۳- مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه بیماری ام اس

۴ - بررسی میزان کتاب خوانی بیماران ام اس و عوامل مداخله گر در آن

۷-و بررسی طولی ارتباط متغیرهای مربوط به بیماری ام اس (مانند شدت بیماری، تعداد حملات، سن، پیشرفت بیماری، انواع دارو و...) با رضایت از زناشویی در بیماران ام اس

۸- سنجش نگرش بیماران ام اس نسبت به امید به زندگی

۹- بررسی میزان آشنایی و نگرش مردم ایران به بیماری ام اس و بیماران ام اس

۱۰- بررسی خستگی و چگونگی تاثیر آن بر زندگی بیماران مبتلا به ام اس

۱۲- بررسی میزان و چگونگی مشارکت های اجتماعی بیماران مبتلا به ام اس

۱۳- بررسی نیازهای خانواده های مبتلا به ام اس برای شروع و تداوم زندگی مشترک

۱۴- اختلالات شخصیتی بیماران ام اس

۱۶- بررسی عوامل ژنتیکی موثر در ابتلا به بیماری ام اس

دانشجویان می توانند جهت انتخاب موضوع پایان نامه خود از لیست فوق به مرکز تحقیقات بالینی مراجعه کنند.

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۷