خدمات

تعداد بازدید:۲۲۵۴

مسئول خدمات: مجید دشتی

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۹۹۲۴

مسئولیت های مسئول خدمات مرکز آموزشی درمانی علوی

۱ – نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و خدماتی و رانندگان و تلفنخانه و نقلیه و نامه رسانی و....

۲ – نظارت بر امور تعمیرات و تنظیف و تأسیسات و نگهداری و تأمین نیازمندیهای لازم جهت عرضه خدمات بهتر.

۳ – حفظ و تعمیر و مرمت و نگهداری وسائل و تأسیسات و امکانات و تسهیلات در ساختمانها.

۴ – نگهداری و حسن استفاده از سیستمهای ارتباطی و بهره برداری از سیستم های تلفنی.

۵ – تهیه و تأمین لوازم اداری و نیازمندیهای واحدها و اظهار نظر نسبت به کم و کیف آنها.

۶ – تأمین آب و برق و آسانسور و نظافت و بهداشت عمومی – تهویه و هوای مطبوع در فصول مختلف.

۷ - انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۵