دبیرخانه

تعداد بازدید:۱۸۸۳

مسئول اموردفتری: بیتا صادق زاده

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۷۸۲۱

مسئولیت های مسئول اموردفتری مرکز آموزشی درمانی علوی

۱ - ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط.

۲ – تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.

۳ – تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق.

۴ - حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.

۵ – پیوست کردن پرونده یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.

۶ – انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹