گروه نورولوژی

تعداد بازدید:۱۸۵۱

      

 

دکتر قاسم فتاح زاده اردلانی

دکترای تخصصی نورولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ghasem_Fattahzadehardalani

پست الکترونیک :gh.fattahzadeh@arums.ac.ir

رزومه

      

 

 

                                       دکتر نگار فرهودی

دکترای تخصصی نورولوژی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک :penefadi@yahoo.com

رزومه

 

       

    

دکتر وحید عباسی

دکترای تخصصی نورولوژی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Vahid_Abbasi

پست الکترونیک  :v.abbasi@arums.ac.ir

                                                رزومه

     

دکتر ابوالفضل عطالو

دکترای تخصصی نورولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Abolfazl_Atalu

پست الکترونیک :a.atalo@arums.ac.ir

رزومه

دکتر زینب فلسفی

دکترای تخصصی نورولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

 

پست الکترونیک : z.falsafi@arums.ac.ir

رزومه

 

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۲