گروه نورولوژی

تعداد بازدید:۱۲۸۸

      

 

دکتر قاسم فتاح زاده اردلانی

دکترای تخصصی نورولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ghasem_Fattahzadehardalani

پست الکترونیک :gh.fattahzadeh@arums.ac.ir

رزومه

      

 

 

                                       دکتر سیده زهرا حامد

دکترای تخصصی نورولوژی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/SeyedehZahra_Hamed

پست الکترونیک :z.hamed@arums.ac.ir

رزومه

 

       

    

دکتر وحید عباسی

دکترای تخصصی نورولوژی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Vahid_Abbasi

پست الکترونیک  :v.abbasi@arums.ac.ir

                                                رزومه

     

دکتر ابوالفضل عطالو

دکترای تخصصی نورولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Abolfazl_Atalu

پست الکترونیک :a.atalo@arums.ac.ir

رزومه

 

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹