امورمالی

تعداد بازدید:۳۷۸۰

رئیس امورمالی مرکز آموزشی درمانی علوی

سلیمان سلیمانی

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۱۰۹۹

مسئولیت های رئیس امورمالی مرکز آموزشی درمانی علوی

۱ - نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امورواحد تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان در جهت بهبود امورمالی

۲ - مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعایت قوانین مربوطه

۳ - اجرای قراردادها و دادنامه های صادره از دیوان محاسبات با سایر مراجع و امضاء اسناد، صورتجلسه ها و گزارش های مالی در حدود اختیارات

۴ - رفع نقص از اسناد و صورتحساب های وام

۵ - تهیه صورت تفریقی بودجه کامل مورد عمل حوزه سرپرستی و ارسال آن به مراجع ذیربط

۶ - تنظیم و ارسال صورت مجالس تحویل و تحول در تغییرسمت کارکنان با رعایت مقررات جهت استحضار مقام مافوق

۷ - انجام امورات و وظایف مربوط به حوزه حراست مرکز

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲