مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۸۸۱

مسئول واحد: زهره نعمتی

کارشناسان واحد: فاطمه فرضی زاده،فرانک آذرمی ،سحر باباپور

 

شرح وظایف

 • تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی و نظارت بر نحوه صحیح عملکرد ایشان
 •  شرکت در کمیته های بیمارستانی ذیربط و تنظیم و پیگیری صورتجلسات کمیته مدرک پزشکی بعنوان دبیر کمیته
 •  نظارت بر صدور جواز دفن و گواهی ولادت
 • نظارت بر تکمیل بودن پرونده ها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار
 • تهیه گزارشات ، اطلاعات و آمارهای مختلف برای مقامات ذیصلاح
 •  پیگیری نامه های اداری و قضایی(بیمه ، پزشکی قانونی ، دادگاه ، نیروی انتظامی و ...) با رعایت اصول محرمانگی
 • برآورد و پیگیری نیازهای بخش مدارک پزشکی
 • نظارت بر ورود و خروج پرونده ها
 • نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی
 • همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی
 • درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمها و پوشه های پرونده های بیمارستانی
 • بررسی و تحقیق درباره طراحی و اصلاح بهبود فرمهای مدارک پزشکی ، روشهای کار ، وسایل ، جا و مکان بخش مدارک پزشکی
 •  بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
 •  شرکت در برنامه های آموزشی- تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
 •  آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر
 •  نظارت بر رعایت نظم و انضباط اداری پرسنل
 •  پیگیری تأمین نیروی انسانی در واحد مربوطه
 •  تهیه برنامه کشیک پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و امتیاز طرح مشارکت کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکنان تحت پوشش
 • برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه
 •  نظارت بر عمکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش.
 •  برقراری ارتباط منطقی بین بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
 • حضور و غیاب کارآموزان رشته مدارک پزشکی و کنترل آنها طبق چک لیستهای مربوطه
 • همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
 • دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹