مدیریت مرکز

تعداد بازدید:۵۶۷۱

رسول مدیر

 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی،  دانشجوی  دکتری مدیریت دولتی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی وتوسعه

پست سازمانی :رئیس اداره عمومی

سابقه ی مدیریتی

سوابق علمی

شماره تماس:  33252503-045

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۹