تغذیه

تعداد بازدید:۲۹۴۸

مسئول واحد: آقای سید رضا هاشمی

خدمات این واحد:

  • حضور مرتب و منظم با تیم درمانی (پزشکان و پیراپزشکان) در امر برنامه ریزی درمان بیماران – مشاوره تغذیه ای بیماران سرپایی (درمانگاهها) به ویژه درمانگاه مادران باردار – شیرده – کودکان و بیماران سرپایی
  • تشکیل برگه اطلاعات تغذیه ای جهت هریک از بیماران به ویژه بیماران تحت رژیم غذایی ویژه – ثبت و ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار و خدمات ارائه شده در پرونده
  • تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با رژیم تنظیم شده توسط بخش بالینی و رژیم درمانی و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی – سرپرستی و نظارت بر فرآیند تهیه، طبخ و توزیع غذای معمولی و رژیمی منطبق بر اصول علمی و بهداشتی جهت بیماران
  • همکاری در زمینه برنامه های آموزشی جهت کارکنان، پزشکان، بیماران و خانواده آنها و غیره – شرکت در سمینارها و بازآموزیها به منظور روزآمدکردن اطلاعات علمی
  • تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل – تعیین وظایف پرسنل تحت سرپرستی خود و ارزشیابی منظم کارآنها – برآورد نیازهای تدارکاتی بخش خدمات غذایی و تنظیم آمار
  • نظارت و سرپرستی مستقیم انبارهای مواد غذایی از نظر موازین بهداشتی و معیارهای انبارداری – نظارت بر امر بهداشت و سلامت کارکنان شاغل در بخش تغذیه و همکاری با مسئول بهداشتی بیمارستان جهت تهیه کارت بهداشتی برای کارکنان، نظارت بر وضعیت بهداشت محیط – ارائه خدمات غذایی و تأمین ایمنی کارکنان و محیط
آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۰