معرفی واحدبهبود کیفیت

تعداد بازدید:۱۶۷۵

 

 

                                   

مسئول واحد :مریم فرجی فرد- کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تلفن تماس:33248888-045   داخلی285

    

 

  

 

 

شرح وظایف

• تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

• تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

• تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

• تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی

• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

• پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

• تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

• تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان..

• تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.

• نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان

• پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

• ارتقاء نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.

• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

• نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

• همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی، تشکیلات بیمارستانی و غیره

• بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم

• نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی

• نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها از طریق نرم افزار اعتباربخشی وزارتی

• انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۱