ترخیص

تعداد بازدید:۶۳۰

کارشناسان واحد: جمیل عبدل زاده-صمد بابایی-فرامرز نصرتی

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸

مسئولیت های واحد ترخیص مرکز آموزشی درمانی علوی

۱ – انجام امور مربوط به ترخیص بیماران بستری و تحت نظر شامل:

الف. دریافت پرونده از داروخانه.

ب. نوشتن صورتحساب هر پرونده.

ج. ارجاع صورتحساب به نمایندگان بیمه جهت تائید بیمه.

د. اخذ مدارک بیمه و الصاق به صورتحساب.

ذ. اخذ قبض فرانشیز «سهم بیمه شده».

۲ – ثبت تاریخ ترخیص بیماران در کامپیوتر.

۳ – ثبت لیست مشخصات بیماران در دفتر ترخیص.

۴ - انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

 

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹