پذیرش

تعداد بازدید:۹۵۹

نسترن بایرامی،جهانبخش پاداش ،علی صحرائی ،عزیزه باقری

شرح وظایف

 • برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
 • بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش
 • پذیرش بیماران بستری براساس دستور پزشک معالج و پس از هماهنگی با بخش مربوطه
 • اخذ ودیعه از بیمارانی که جراحی الکتیو دارند
 • پذیرش بیماران سرپایی و تحت نظر
 •  تشکیل پرونده به همراه ثبت دقیق آدرس و مشخصات بیمار از روی مدارک معتبر طبق مقررات
 • ثبت مشخصات هویتی و آدرس آورنده یا همراه بیمار
 • اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش طبق قوانین و مقررات
 •  ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر
 • ارسال پرونده بیمار به بخش پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار
 •  ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران
 •  اطلاع به مسئولین بیمارستان و نیروی انتظامی در مواردی که طبق قانون مشخص شده است
 •  راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
 •  همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
 •  دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
 •  پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ  ابلاغ می شود
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹