ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۲۳۷۹۶

دکتر باقر طالبی

          رشته تخصصی:       متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

          پست الکترونیکی:   alavi@arums.ac.ir

          شماره تلفن تماس:   ۳۳۲۴۲۳۲۷ -۰۴۵

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۰