مشاورین

تعداد بازدید:۲۰۴۵

مشاوران واحد توسعه تحقیقاتی بالینی بیمارستان علوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ساعت / روز حضور در واحد

محل اشتغال

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

نام - نام خانوادگی

نوع مشاوره

ردیف

یکشنبه ۱۳-۸

دانشگاه علوم پزشکی

دکترای تخصصی

آمار زیستی

دکتر فیروز امانی

مشاوره پروپوزال نویسی

۱

ایام هفته

اردبیل

مربی

مامایی

سوسن هوشمندی

یکشنبه ۱۳-۸

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکترای تخصصی

آمار زیستی

دکتر فیروز امانی

مشاور آمار

۲

ایام هفته

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکترای تخصصی

آمار زیستی

دکتر فیروز امانی

مشاور اپیدمیولوژی و متدولوژی طرح ها و پایان نامه ها

۳

ایام هفته

بیمارستان علوی

کارشناسی

پرستاری

نیکو تیمور پور

مشاوره جستجوی منابع الکترونیکی

۴

سه شنبه ۵شنبه ۱۳-۸

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مربی

مامایی

سوسن هوشمندی

مشاور مقاله نویسی

۵

سه شنبه ۵شنبه ۱۳-۸

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مربی

مامایی

سوسن هوشمندی

مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

۶

ایام هفته

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکترای تخصصی

آمار زیستی

دکتر فیروز امانی

مشاور ساب میت مقالات و پی گیری چاپ

۷

ایام هفته

بیمارستان علوی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد IT

خانم امیری

مشاور امور کامپیوتری

۸

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۷