منشور حقوق بیمار

تعداد بازدید:۲۵۰

 

پنج محور منشور حقوق بیمار    
              

1.  دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
این خدمات باید تا حد امکان محترمانه، صادقانه، عادلانه، سریع و فارغ از تبعیض باشد. شرائط خاص بیمار )ناشنوا، کودک، زبان بیگانه و ... (در نظرگرفته شود. مبتنی بر دانش روز، منافع بیمار و امکانات و شرایط مناسب و بدور از درد و رنج باشد. در شرایط اورژانس فارغ از الزام به تامین هزینه و یا، همراه با فراهم­سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب دیگر باشد.

2. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد
اطلاعات شامل:
· هزینه های احتمالی
·  بیمه­های تحت پوشش
·  نام و مسئولیت اعضای کادر درمان
·  مفاد منشور حقوق بیمار
· نقاط ضعف، قوت و عوارض احتمالی روش درمان و توضیح در خصوص درمان های جایگزین
·  نحوه دسترسی به پزشک معالج
·  آموزش های لازم در ارتباط با بیماری
·  تصاویر اطلاعات ثبت شده در پرونده

3. حق انتخاب و تصمیم­گیری آزادانه بیمار باید محترم شمرده شود
بیمار در موارد ذیل حق انتخاب دارد:
· درخواست برای انتخاب پزشک معالج و انجام آن در صورت امکان
· انتخاب مرکز خدمات دهنده امور تشخیصی و درمانی و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
· شرکت در پژوهش
· قبول یا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهی غیر از موارد اورژانسی به صلاحدید پزشک
· زمان کافی جهت تصمیم گیری و انتخاب، در صورت عدم وجود خطر

4. اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار رعایت شود
باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و امکانات لازم بدین منظور فراهم شود. فقط بیمار، گروه درمانی و افراد قانونی مجاز، حق دسترسی به اطلاعات بیمار را دارند.
همراهی فرد معتمد در مراحل تشخیصی حق بیمار است مگر این که خلاف ضرورت پزشکی باشد.

     5 .. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است

       بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال در کیفیت خدمات دریافتی به مقامات ذی­صلاح شکایت کند و از نتایج شکایت خود در مراجع ذیصلاح  آگاه و پس از رسیدگی از همان طریق مطلع گردد.         

 

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۹۸