فرم مواجهه شغلی

فرم مواجهه شغلی (کنترل عفونت)
 • 0
 • نام نام خانوادگی*
  1
 • سمت*
  2
 • بخش*
  3
 • سابقه کار*
  4
 • جنسیت* مرد/زن
  5
 • موبایل*
  6
 • تاریخ مواجهه*
  7
 • نوع مواجهه*نوع وسیله
  8
 • نتیجه تیتراژ آنتی بادی*
  9
 • زمان مواجهه*
  در زمان برقراری IV line
  در زمان تزریق عضلانی
  در زمان خونگیری
  در زمان عمل جراحی
  جاگذاری بیستوری
  سایر موارد
  10
 • مشخصات مربوط به بیمار
  11
 • نام نام خانوادگی بیمار*
  12
 • سن*
  13
 • شماره پرونده*
  14
 • علت بستری*
  15
 • آدرس و تلفن:*
  16
 • سابقه واکسیناسیون هپاتیت ب:*
  17
 • نتیجه تیتراژ آنتی ژن و آنتی بادی*نام کامل
  18
 • توضیحات*
  19
 • واحد کنترل عفونت بیمارستان علوی اردبیل
  20