روند ترخیص بیمار

تعداد بازدید:۲۳۹۶

سیر اجرایی پرونده بالینی بیمار در زمان ترخیص

پس از دستور ترخیص توسط پزشک معالج روند اداری ترخیص آغاز می گردد که مراحل موردنیاز به شرح ذیل می باشد.
۱ – تکمیل پرونده توسط پرستار بخش و کنترل اوراق مربوطه
۲ – منظم کردن اوراق پرونده توسط منشی بخش
۳ – ارسال پرونده به واحد ترخیص جهت تنظیم صورتحساب براساس تعرفه های قانونی
۴ – مراجعه همراه بیمار به واحد ترخیص جهت دریافت صورت حساب طبق زمان بندی ارائه شده.
۵ – واریز هزینه خدمات ارائه شده به صندوق مرکز
۶ – جهت رفع مشکلات بیمه ای و مالی بیمار قبل از ترخیص به واحد بیمه و مددکار اجتماعی مراجعه نمائید.
۷ – ارائه قبض پرداختی به واحد ترخیص و دریافت برگ خروج بیمار از بخش
۸ – ارائه نسخه دوم برگ خروج بیمار به نگهبانی مرکز جهت خروج بیمار

مدارک موردنیاز جهت ترخیص بیمار


– دارندگان بیمه تأمین اجتماعی
بستری در بخش اورژانس بستری در بخش های دیگر
۱ – ۲ برگ کپی صفحه مشخصات دفترچه ۱ – ۲ برگ کپی صفحه اول دفترچه (در صورت اقامت بیش از
۲ – ۲ برگ از صفحات دفترچه ۴ روز اخذ استحقاق درمان از محل صدور دفترچه تأمین اجتماعی
۳ – تائیدیه بیمه الزامی می باشد.)
۲ – تائیدیه بیمه
۳ – در صورت دارا بودن بیمه تکمیلی به واحد ترخیص اطلاع
داده شود.
– دارندگان بیمه خدمات درمانی
۱ – ۲ برگ کپی صفحه مشخصات دفترچه
۲ – تائیدیه بیمه
۳ – در صورت دارا بودن بیمه تکمیلی به واحد ترخیص اطلاع داده شود.
۲ – دارندگان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۱ – ۲ برگ کپی صفحه مشخصات دفترچه
۲ – ۲ برگ از صفحات دفترچه
۳ – تائیدیه بیمه

– کمیته امداد امام (ره)
۱ – اخذ فرم ارجاع در اولین روز بستری بیمار و ارائه به واحد ترخیص
۲ – تائید فرم ارجاع توسط نماینده اداره کمیته امداد
۳ – اصل کارت کمیته و ۲ برگ کپی از کارت

– بانک ها
۱ – ارائه معرفی نامه از بانک مربوطه
۲ – ۲ برگ کپی دفترچه یا کارت بهداری

– شرکت نفت
۱ – ۲ برگ کپی دفترچه
۲ – اخذ معرفی نامه از پزشک معتمد شرکت نفت

- زندان
اخذ گواهی بهداری از زندان در اولین روز بستری بیمار

– بیماران تصادفی
۱ – ۱ برگ کپی شناسنامه بیمار
۲ – ۱ برگ کپی کارت ملی
۳ – ۱ برگ کپی صفحه اول دفترچه
۴ – اصل کروکی یا کپی برابر اصل کروکی

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۵