درآمد وبیمه گری

تعداد بازدید:۴۴۲۸

مسئول واحد: حکم اله بیگ زاده

شرح وظایف

  • کلیه امورات مربوط به ارسال وصول درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی
  • نظارت بر عملکرد صندوق ،ترخیص ،اسناد بستری وسرپایی

  

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹