کارشناس مسئول منابع انسانی

تعداد بازدید:۳۷۷۲

مسئول منایع انسانی: سیمین مظفری

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۵۲۵۰۲

مسئولیت های مسئول کارگزینی مرکز آموزشی درمانی علوی

۱ – رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

۲ – تهیه و تائید پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳ – تهیه و تائید پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق.

۴ – رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه.

۵ – انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان.

۶ – برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.

۷ – اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام هدفهای موردنظر.

۸ - شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف.

۹ – مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

۱۰ – اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری.

۱۱ – تهیه گزارشات لازم.

۱۲ – انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۱