آئین نامه مرکز تحقیقات بالینی

تعداد بازدید:۲۳۰۲

بسمه تعالی

آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانهای آموزشی

Clinical Research Development Units (CRDU)

Hospital Research Development Committee (HRDC)

 

مقدمه:

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل‌گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفینهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیات علمی در بیمارستانهای آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزشی تشکیل می‌شوند.

 

ماده ۱- هدف کلی:

- توسعه پژوهشهای بالینی

شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه و تحقیقات بالینی به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت‌ها به موجب این آئین نامه در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشی راه‌اندازی می‌شوند.

ماده ۲- اهداف اختصاصی:

۱- تشویق و ترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها

۲- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش‌های بالینی

۳- توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره بالینی

۴- ارتقاء کمی و کیفی مقالات پژوهشی

 

ماده ۳- راه‌اندازی واحد تحقیقات بالینی:

۱- اختصاص محل مناسب، تجهیز واحد، فراهم‌آوری امکانات مناسب دستیابی به منابع و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور اداری و کامپیوتری بعهده بیمارستان می‌باشد.

۲- اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با پژوهش به منظور توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه می‌باشد.

۳- تامین مشاور آماری و اپیدمیولوژی و مقاله نویسی به زبان انگلیسی برعهده معاونت پژوهشی خواهد بود.

ماده ۴- تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی:

شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی بصورت اختیاری و صرفاً در بیمارستانهای دارای واحد توسعه تحقیقات بالینی و به منظور تامین اهداف زیر تشکیل می‌شود:

۱- تصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست‌های پژوهشی دانشگاه

۲- بسترسازی و تأمین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

۳- نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های پژوهشی

۴- تلاش در جهت ادغام فعالیت‌های پژوهشی در آموزش و درمان

۵- تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان

۶- تلاش و بسترسازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران

۷- بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه‌های تحقیقاتی دانشجویان. (طبق ضوابطی که شورای پژوهشی هر دانشگاه تفویض اختیار می‌کند)

 

تبصره ۱- بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی در شورای پژوهشی بیمارستان تابع موازین اخلاقی مورد تائید کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دانشگاه می‌باشد.

 

ماده ه- اعضاء شورای پژوهشی بیمارستان عبارتند از:

۱- معاون پژوهشی دانشگاه با نماینده ایشان

۲- رئیس بیمارستان

۳- معاون پژوهشی با آموزشی بیمارستان (در صورت وجود)

۴- سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

۵- یکنفر از اعضا هیات علمی مسلط به متدولوژی تحقیق ترجیحاً اپیدمیولوژیست با آمار حیاتی

۶- حداقل یکنفر از اعضا هیات علمی هر گروه تخصصی با فوق تخصصی موجود در بیمارستان به انتخاب اعضای هیات علمی آن گروه. لزوم شرکت این اعضا در جلسات به منظور بررسی طرحهای پژوهشی بر حسب مورد و به تشخیص سرپرست واحد خواهد بود.

تبصره ۱- رئیس بیمارستان به عنوان رئیس شورای پژوهشی و سرپرست واحد به عنوان دبیر شورا تعیین می‌شود.

تبصره ۲- اعضای شورای پژوهشی با حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۳- سرپرست واحد بر حسب مورد می‌تواند از دیگر اعضا گروههای تخصصی جهت بررسی طرحها دعوت بعمل آورد.

ماده ۶- سرپرست واحد توسعه پژوهش‌های بالینی:

- سرپرست واحد به پیشنهاد رئیس بیمارستان و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه منصوب می‌گردد و انتصاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره ۱- در صورتیکه شورای پژوهشی در بیمارستان تشکیل شده باشد پیشنهاد سرپرست واحد بعهده شورا خواهد بود.

 

ماده ۷- منابع مالی واحد:

واحد توسعه تحقیقات بالینی می‌تواند از منابع مالی زیر استفاده می‌کند:

۱- حمایتهای مالی معاونت پژوهشی دانشگاه برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی

۲- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

۳- درآمدهای اختصاصی بیمارستان طبق مقررات جاری

تبصره ۱- طرح‌های پژوهشی با بودجه بیش از سقف تعیین شده لازم است جهت تخصیص بودجه به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود تا در دستور کار شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.

 

ماده ۸- مراحل درخواست و صدور موافقت

راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی با درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه و بررسی و تصویب آن در معاونت تحقیقات و فناوی صورت می‌گیرد.

تبصره ۱- الف- رئیس بیمارستان مربوطه باید موافقت کتبی خود را با راه اندازی واحد طبق ضوابط ماده ۳ اعلام نماید.

ب- سیستم کتابخانه بیمارستان باز و امکان دسترسی مناسب به منابع پایه و روز آمد وجود داشته باشد.

پ- امکان دسترسی انسان به اینترنت در محل واحد وجود داشته باشد.

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۳۹۷