واحدهای پاراکلینیکی

تعداد بازدید:۱۳۸۹

 

-آزمایشگاه جنین شناسی

-آزمایشگاه بالینی

-مشاوره تغذیه

-مشاوره ژنتیک

-واحد پژوهش و تحقیقات

 

آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۳۹۸