تلفن داخلی جهت تماس

تعداد بازدید:۵۹۴۱

 

تلفن خانه: ۳۳۳۶۹۸۴۷
درمانگاه زنان ۲۲( داخلی)
جنین شناسی ۲۱( داخلی)
اتاق عمل ۲۵ (داخلی)
مدیریت ۲۴ (داخلی)

آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۳۹۸