بخش LDR

تعداد بازدید:۲۹۰۶

‌‌‌‌‌‌‌

رئیس بخش: دکتر رقیه درگاهی

سرپرستار: زیبا محمدزاده

تعداد تخت: ۱۰

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸ – داخلی ۱۳۸

خدمات قابل ارائه:

در این بخش کلیه خدمات تشخیصی، درمانی، مراقبتی و آموزشی و حمایتی برای مادران جهت انجام زایمان طبیعی توسط متخصص زنان زایمان – رزیدنت زنان – کارشناسان مامایی ارائه می گردد.

این بخش از قسمت های زیر تشکیل شده است:

اتاق زایمان با ۴ تخت زایمان ۲ زایمان فیزیولوژیک

اتاق لیبر با ۱۰ تخت ۲ حاملگی

و امکانات مانیتورینگ برای بیماران پرخطر و

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۰