بخش NICU

تعداد بازدید:۱۸۲۷

رئیس بخش: دکتر لیدا قربانی

سرپرستار: صحیفه شاهی زاده

پزشکان متخصص: دکتر خلفی و سایر پزشکان آنکال شاغل در بیمارستان بوعلی

تعداد تخت: ۱۲

محل بخش: طبقه اول سمت راست رمپ – انتهای بخش زایمان

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸ – داخلی ۲۳۰

 

خدمات قابل ارائه:

در این بخش کلیه خدمات تشخیصی، درمانی، مراقبتی و آموزشی و حمایتی به نوزادان بدحال بلافاصله پس از تولد از طریق زایمان طبیعی یا سزارین در صورت نارس بودن و یا نیاز به داشتن مراقبت های ویژه دارند در این بخش بستری می شوند.

همچنین در این بخش:

آموزش و ارائه پمفلت های آموزشی مربوط به بیماری به کلیه همراهان بیماران انجام می گیرد

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۳۹۹