سوپروایزر آموزش سلامت

تعداد بازدید:۲۶۴۵

مسئول واحد: ناهید پناهی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

آموزش سلامت فرایندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد  وباعث تغییر در آگاهی، نگرش ، مهارت مددجو ، افزایش صلاحیت توانایی مددجو در مراقبت از خود، افزایش سطح سلامت و رفاه جامعه می شود که در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی می باشد.

 به عبارت دیگرآموزش سلامت یکی از ابعاد مهم مراقبت های پرستاری و از نقش های کلیدی پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به شمار می رود . پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار و خانواده وی کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خود افزایش یابد و در نتیجه سلامتی ارتقاء یافته و از بیماری ها پیشگیری شود.

 می توان گفت که دو امر مراقبت از بیمار و آموزش به بیمار در جهت دست یافتن به اهداف پرستاری ، لازم و ضروری و در واقع متمم یکدیگر هستند .

 مزایای آموزش مراقبت ازخود به بیماران:

افزایش رضایتمندی بیمار

کاهش اضطراب بیماروهمراه

کاهش دوره بستری

افزایش  نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

بهبود کیفیت زندگی بیمار

کاهش بروز عوارض بیماری

افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی

افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

تکمیل برنامه های درمانی

کاهش پذیرش مجدد بیماران 

شرح وظایف سوپروایزرآموزش سلامت:

سوپروایزر ارتباطات و آموزش سلامت، پرستاری است که در مراکز بهداشتی درمانی، مسئولیت فعالیتهای آموزش سلامت به مددجویان راتحت نظرمدیرپرستاری  به عهده دارد. حیطه فعالیتهای وی شامل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم­گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می­گیرد.

 

 

تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

آشنا کردن اعضاءکمیته آموزش سلامت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سلامت به مددجو

تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه­های آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

تدوین برنامه­ های آموزشی مستمر جهت کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

تهیه رسانه­های آموزشی و مستندات معتبر جهت آموزش سلامت به مددجویان

تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب 

ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت به مددجویان

بررسی فعالیت آموزشی کارکنان، شناسایی و تقویت آنان

گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش سلامت

همکاری با کمیته مرکزی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت به مددجویان و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

ارتقاء کیفیت برنامه­های آموزش سلامت به مددجو

پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسائل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

شرکت فعال در سمینارها، کنگره­ها جهت ارائه روش­های اثربخش و مؤثرتر در ارائه خدمات آموزش سلامت

ارائه تازه­ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....)

همکاری و مشارکت در انجام طرح­های پژوهشی

بررسی رضایتمندی مددجویان ازآموزشها


 

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۱